Program lojalnościowy

Dołącz do Klubu Dwóch Dolin - programu lojalnościowego ***Hotelu Wierchomla SKi&Spa Resort!

Co zyskujesz?

- rabaty na usługi hotelowe: noclegi, gastronomię, zabiegi SPA i pakiety pobytowe.

- możliwość korzystanie ze specjalnych ofert dedykowanych wyłącznie Klubowiczom.

Jak zostać Klubowiczem?

1. zostań naszym Gościem

2. wypełnij deklarację dostępną w Recepcji hotelu

3. dostaniesz indywidualny nr konta klienta i status, który zależy od wartości Twoich pobytów w naszym hotelu:

  • PODSTAWOWY - 2% rabatu za rachunek od 1000 do 5100 zł brutto
  • SREBRNY - 5% rabatu za rachunek od 5 100 do 10 100 zł brutto
  • ZŁOTY - 10% rabatu za rachunek od 10 100 do 15 100 zł brutto
  • PLATYNOWY - 15% rabatu za rachunek od 15 100 do 20 000 zł brutto
  • DIAMENTOWY - 20% rabatu oraz bezkosztowe przedłużanie doby hotelowej za rachunek powyżej 20 000 zł brutto. 

Uwaga! Rachunki łączą się.

Szczegółowe informacje w regulaminie Programu w Recepcji ***Hotelu Wierchomla Ski&Spa Resort.

Kontakt:

tel.: (18) 414 31 30, (18) 414 31 31

e-mail: hotel@wierchomla.com.pl oraz recepcja@wierchomla.com.pl

Regulamin programu lojalnościowego Hotelu Wierchomla Ski&Spa Resort

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym zwanym dalej "Klubem Dwóch Dolin". Program kierowany jest do Gości indywidualnych (osób fizycznych) korzystających z usług Hotelu Wierchomla Ski&Spa Resort. Uzyskany status uprawnia Gościa do korzystania z niżej opisanych przywilejów podczas kolejnych pobytów w hotelu.
2. Zgodnie z art. 13.ust.1 i 2 Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RESORT T 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą 33-300 Nowy Sącz ul. Traugutta 44.
3. Gość hotelowy, wypełniając deklarację członkowską programu Klub Dwóch Dolin, oświadcza, że zapoznał się z regulaminem programu lojalnościowego i go akceptuje. 
4. Każda osoba, która przekazała swoje dane osobowe w trakcie wypełniania deklaracji człokowskiej Klubu Dwóch Dolin, ma prawo w dowolnym czasie wnieść sprzeciw wobec dalszego ich przetwarzania zgodnie z art.21 ust.2 Rozporządzenia UE z dnia 26 kwietnia 2016 r.,posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji, a także może bez żadnych opłat wycofać zgodę w dowolnym momencie w formie pisemnej przesłanej na adres e-mail: hotel@wierchomla.com.pl lub recepcja@wierchomla.com.pl. Wycofanie zgody można złożyć także w recepcji hotelu.
5. Do programu lojalnościowego Klub Dwóch Doliny może przystąpić gość hotelowy, który skorzystał z usług Hotelu Wierchomla Ski&Spa Resort o wartości co najmniej 1000 zł brutto.
6. W programie lojalnościowym mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
7. Warunkiem uczestnictwa w programie Klub Dwie Doliny jest złożenie deklaracji członkowskiej. Przystępując do programu, uczestnik  wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów korespondencyjnych związanych z realizacją programu oraz do celów marketingowych prowadzonych przez Dwie Doliny Muszyna - Wierchomla oraz jej partnerów.
8. Momentem przystąpienia do programu Klub Dwie Doliny jest otrzymanie bezpośrednio w recepcji hotelu indywidualnego nr konta klienta.
9. Klub Dwóch Dolin oferuje pięć rodzajów statusu członka: PODSTAWOWY, SREBRNY, ZŁOTY, PLATYNOWY oraz DIAMENTOWY.
10. Status PODSTAWOWY otrzymuje Gość, który skorzystał z usług Hotelu o wartości brutto w przedziale od 1000 zł do 5100 zł brutto. Goście ze statusem PODSTAWOWYM otrzymują rabat 2% na usługi hotelowe: noclegi, gastronomię, pakiety pobytowe, zabiegi spa.
11. Status SREBRNY otrzymuje Gość, który skorzystał z usług Hotelu o wartości brutto w przedziale powyżej 5 100 zł do 10 100 zł. Goście ze statusem SREBRNYM otrzymują rabat 5% na usługi hotelowe: noclegi, gastronomię, pakiety pobytowe, zabiegi spa.
12. Status ZŁOTY otrzymuje Gość, który skorzystał z usług Hotelu o wartości brutto w przedziale powyżej 10 100 zł do 15 100 zł. Goście ze statusem ZŁOTYM otrzymują rabat 10% na usługi hotelowe: noclegi, gastronomię, pakiety pobytowe, zabiegi spa.
13. Status PLATYNOWY otrzymuje Gość, który skorzystał z usług Hotelu o wartości brutto w przedziale powyżej 15 100 zł do 20 000 zł. Goście ze statusem PLATYNOWYM otrzymują rabat 15% na usługi hotelowe: noclegi, gastronomię, pakiety pobytowe, zabiegi spa.
14. Status DIAMENTOWY otrzymuje Gość, który skorzystał z usług Hotelu o wartości brutto powyżej 20.000 zł. Goście ze statusem DIAMENTOWYM posiadają następujące przywileje:
         a. rabat 20% na usługi hotelowe: noclegi, gastronomię, pakiety pobytowe, zabiegi spa
         b. likwidację ograniczenia związaną z dobą hotelową – w miarę dostępności pokoi.
15. Wartość usług, o których mowa w punktach 7-11 niniejszego Regulaminu stanowi suma wartości usług danego Gościa z okresu poprzedzającego każdorazowe złożenie rezerwacji usługi.
16. W przypadku, gdy Gość nie skorzysta osobiście z usług Hotelu przez okres 2 lat, traci on uzyskany dotychczas status, o którym mowa w punktach 7-12 niniejszego Regulaminu, a wartość usług, o których mowa w powyższych punktach niniejszego Regulaminu wynosi „zero”.
17. Rabat nie dotyczy wyrobów tytoniowych oraz artykułów sprzedawanych w sklepiku recepcji Hotelu i recepcji SPA.
18. Status uzyskany przez Gościa (w tym wartość usług, z których korzystał) zostaje zapisany na indywidualnym koncie, o którym mowa w punkcie 8 niniejszego Regulaminu.
19. Rabat nie może być przekazywany osobom trzecim, tzn. dotyczy jedynie Członka Klubu. Klubowicz musi w czasie naliczania rabatu być Gościem hotelu.
20. Rabat naliczany jest w momencie wpłaty zaliczki za pobyt.
21. Rabat wynikający ze zdobytego statusu nie łączy się z innymi promocjami. Gość otrzymuje najbardziej korzystną finansowo w danej chwili dla siebie ofertę.
22. Nie można sumować rabatów należących do różnych Gości.
23. Rabat wynikający z uczestnictwa w programie lojalnościowym dotyczy pobytów zarezerwowanych wyłącznie poprzez własne kanały sprzedaży, tj. stronę internetową www.wierchomla.com.pl lub bezpośrednio w recepcji hotelu.
24. Hotel zastrzega sobie prawo do modyfikowania Programu w całości lub części, w każdym momencie. W takiej sytuacji uczestnicy programu zostaną powiadomieni o nowych warunkach drogą pocztową lub e-mailem na adres podany w deklaracji członkowskiej.
25. Organizator programu lojalnościowego Klub Dwie Doliny zastrzega sobie prawo zakończenia programu z zachowaniem trzymiesięcznego okresu, przy czym Uczestnik programu ma prawo skorzystać z programu do trzech miesięcy po jego zakończeniu.
26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
27. Strony programu zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów, mogących powstać w związku z wykonywaniem programu lojalnościowego, w drodze negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni od zaistnienia sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora programu lojalnościowego.
28. Wszyscy uczestnicy programu lojalnościowego są równocześnie zapraszani do „Klubu Wierchomla” działającego na Facebooku. Skorzystanie z zaproszenia jest dobrowolne.
 
Regulamin niniejszy obowiązuje od 01.05.2019 r.