Regulamin Hotelu

REGULAMIN PORZĄDKOWY Hotelu Wierchomla SKI & SPA Resort
Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 Nr 223 poz. 2268 z późniejszymi zmianami) - w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów Hotelu Wierchomla & SPA Resort oraz ich mienia - zarządza się, co następuje:
1. Niniejszy regulamin porządkowy zostaje wydany przez Resort T12 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu, jako zarządca Hotelu Wierchomla & SPA Resort w Wierchomli Małej w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów wyżej wymienionego hotelu oraz ich mienia. Niniejszy regulamin ustala jednocześnie zasady korzystania z pomieszczeń mieszkalnych Hotelu Wierchomla & SPA Resort w Wierchomli Małej. 
2. Niniejszy regulamin wiąże wszystkie osoby przebywające na terenie wyżej wymienionego hotelu.
3. Zgodnie z art. 13.ust.1 i 2 Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RESORT T 12 Sp. z o.o. 
4. Gość hotelu, zwany dalej „gościem hotelowym”, zobowiązany jest do wypełnienia Karty Rejestracyjnej Gościa, która stanowi umowę cywilnoprawną o świadczenie usług hotelowych pomiędzy Gościem a hotelem zgodnie z art.6 ust.1 lit. b Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także do okazania pracownikowi Recepcji dokumentu ze zdjęciem. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób uniemożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
5. Gość hotelowy wypełniając Kartę Rejestracyjną oświadcza, że zaakceptował regulamin hotelu.
6. Gość hotelowy może dobrowolnie podać swój numer telefonu lub adres e-mail w celu ułatwienia kontaktu z nim podczas pobytu lub przesłania faktury.
7. Gość hotelowy w celu otrzymania informacji marketingowych/handlowych, promocyjnych proszony jest o wyrażenie zgody w odpowiednich miejscach Karty Rejestracyjnej Gościa i podanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu.
8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym czasie wnieść sprzeciw wobec dalszego ich przetwarzania zgodnie z art.21 ust.2 Rozporządzenia UE z dnia 26 kwietnia 2016r.,a także może bez żadnych opłat wycofać zgodę w dowolnym momencie w formie pisemnej przesłanej na adres e-mail: hotel@wierchomla.co.pl lub złożenia w recepcji hotelu 
9. Gość hotelowy może podać dane firmowe niezbędne do wystawienia faktury VAT.
10. W przypadku korzystania z parkingu hotelowego Gość hotelowy może zostać poproszony o podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.
11. W przypadku korzystania z dodatkowych usług hotelu (park linowy, wypożyczalnia rowerów) Gość hotelowy będzie proszony o złożenie stosownego oświadczenia i podpisu na dowód zapoznania się z regulaminem korzystania z usługi.
12. Pomieszczenia mieszkalne w hotelu wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00·i kończy się o godzinie 12:00 dnia następnego. Jeżeli klient nie zwolni pokoju o godz. 12:00 będzie to podstawą naliczenia obciążeń za kolejną rozpoczętą dobę, nie jest to jednak gwarancją przedłużenia pobytu. 
13. Osoba zajmująca pomieszczenie mieszkalne określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
14. Życzenie przedłużenia poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 12:00 dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia hotelowego. Hotel może nie uwzględnić życzenia gościa hotelowego przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.
15. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. 
16. Osoby niebędące gośćmi hotelowymi (niemeldowane w hotelu) nie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
17. W pomieszczeniach mieszkalnych należy zachować ciszę nocną od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
18. Śniadania i obiadokolacje wydawane są w restauracji hotelowej; nie wolno wynosić z restauracji zastawy oraz jedzenia. 
19. Gości korzystających z posiłków bufetowych obowiązuje zakaz wynoszenia jedzenia i napoi z restauracji. Wszelkie dania i napoje, wyniesione z puntu gastronomicznego są dodatkowo płatne. 
20. W przypadku wykupienia usług hotelowych lub gastronomicznych obejmujących śniadanie lub obiadokolacje Klient uprawniony jest do jednorazowego wejścia na teren restauracji, a każdorazowe wyjście traktowane jest jako zakończenie korzystania z usługi. Dodatkowe wejścia podlegają opłacie.
21. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach mieszkalnych nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych.
22. Przy każdorazowym opuszczaniu hotelu, gość hotelowy jest obowiązany do pozostawienia karty magnetycznej do zamka drzwi pomieszczenia mieszkalnego w recepcji hotelowej. Gość hotelowy jest obowiązany do zwrotu wszelkich kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem karty.
23. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, które powstaną z winy umyślnej lub nieumyślnej gościa hotelowego lub z winy osób go odwiedzających. 
24. Hotel obowiązany jest zapewnić wymianę bielizny pościelowej i ręczników, co trzy dni lub na każdorazowe życzenie gościa, lecz nie częściej niż raz na dobę. Wymiana bielizny pościelowej i ręczników odbywa się pod nieobecność gościa hotelowego, a w jego obecności jedynie na wyraźne żądanie gościa hotelowego. Wymiana ręczników, bielizny jak i sprzątnie pokoi odbywa się w godz. Od 10:00 - 18:00. Gość hotelowy w momencie meldowania się w hotelu ma prawo zastrzec, aby hotel nie dokonywał wymiany bielizny pościelowej i ręczników w okresie jego pobytu w hotelu. 
25. Hotel obowiązany jest do świadczenia nieodpłatnie na życzenie gościa hotelowego usług depozytowych polegających w szczególności na przyjmowaniu bagażu na przechowanie oraz usługi budzenia o określonej godzinie. 
26. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gości hotelowych regulują przepisy tytułu XXIX Kodeksu Cywilnego - Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady. 
27. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.  Gość hotelowy przyjmuje do wiadomości, że znajdujący się na terenie hotelu parking jest parkingiem niestrzeżonym.
28. Gość hotelowy ma prawo, za dodatkową opłatą, do zamieszkiwania w pomieszczeniu mieszkalnym ze zwierzęciem. Do hotelu nie wolno wprowadzać psów następujących ras: rottweiler, pitt bull terier, bull terier, japanase tosas, dogo argentino, fila brazilliero, staffordshire bull terier, amerykański staffordshire terier oraz innych zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności zwierząt jadowitych. Zakazane jest wyprowadzanie zwierzęcia w celach rekreacyjnych na terenie hotelu, w szczególności nie wolno wyprowadzać zwierzęcia na teren SPA, restauracji, kawiarni, dyskoteki, przedszkola dla dzieci.Gość jest zobowiązany do poinformowania o zamiarze podróżowania ze zwierzęciem na etapie składania rezerwacji. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy zameldowania Gościa podróżującego ze zwierzęciem. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie hotelu oraz jego najbliższej okolicy. Jeżeli z powodu obecności zwierzęcia w hotelu powstała konieczność dodatkowego czyszczenia pokoju lub innych pomieszczeń hotelowych Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów takiego sprzątania.
29. Przedmioty pozostawione przez gościa w pomieszczeniu mieszkalnym, po opuszczeniu hotelu, zostaną odesłane przez hotel na koszt gościa hotelowego na wskazany przez gościa adres. W przypadku braku wskazania przez gościa hotelowego adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa hotelowego w ciągu 3 dni od daty wyjazdu z hotelu, hotel postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych. 
30. Zakazuje się wchodzenia w butach narciarskich do Hotelu. Przechowalnia i suszarnia butów narciarskich gości hotelowych znajduje się przy stoku. 
31. Zarezerwowane zabiegi w SPA należy w przypadku rezygnacji odwoływać w recepcji SPA, co najmniej na 5 godzin przed planowanym zabiegiem. W przypadku nieodwołania zabiegu i niezgłoszenia się na zabieg należność za dany zabieg będzie automatycznie doliczana do rachunku gościa hotelowego. 
32. Gość hotelowy ma prawo nieodpłatnego korzystania z basenu, studia cardio. Niedostępność któregokolwiek z urządzeń nie jest podstawą do jakiejkolwiek rekompensaty dla gościa hotelowego.  
33. W przypadku, gdy gość hotelowy nie przestrzega regulaminu hotelu, łamie powszechnie obowiązujące zasady współżycia społecznego może być poproszony przez personel o opuszczenie Hotelu, i może mieć zablokowaną możliwość korzystania z kredytu hotelowego.  
34. Wcześniejszy wyjazd z przyczyn niezależnych od organizatora (choroba gościa przebywającego w hotelu, choroba członka rodziny przebywającego w innym miejscu niż hotel, inne wypadki losowe dotyczące gościa zmuszające go do wcześniejszego opuszczenia hotelu) nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia. 
35. Jeśli nic innego nie wynika z umowy zawartej między Gościem a Hotelem, Gość hotelowy winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu lub w trakcie pobytu. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości recepcjonisty, recepcjonista ma prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny. Osoby, dla których rezerwacji dokonywało biuro podróży muszą przy meldowaniu przedstawić potwierdzenie dokonania zapłaty za pobyt w biurze podróży. W przeciwnym wypadku pracownik recepcji może zażądać zapłaty z góry lub odmówić pobytu. 
Data obowiązywania 01.05.2021